Inloggen

Actueel

01/07/2020: Nieuwe coördinator Regionaal netwerk mbo-hbo

Na vele jaren, overleggen, themabijeenkomsten en vooral tomeloze inzet –  voor zowel de HvA als het Regionaal netwerk mbo-hbo – is Ilona Bonnema op 1 juli jl. met welverdiend pensioen gegaan. Saskia Lammertsma neemt haar rol als coördinator van het Regionaal netwerk over en combineert dit met de coördinatie van de keuzedelen.

26/03/2020: Servicedocumenten mbo en ho in kader van maatregelen coronavirus

In het kader van de maatregelen die in het mbo en ho zijn genomen vanwege het coronavirus zijn door OCW, in overleg met de onderwijskoepels, twee servicedocumenten opgesteld (als bijlage naar alle leden van het Regionaal netwerk, inclusief bestuurders, gestuurd. Niet ontvangen? Laat het graag even weten aan mbohbo-nhf@hva.nl). In het servicedocument ho is het volgende te lezen:

Voorkomen moet worden dat een mbo-student volgend studiejaar niet aan zijn hbo-opleiding kan beginnen door een kleine studievertraging, die het gevolg is van deze coronacrisis. Het gaat dan om de mbo-student die door deze crisis nog één of enkele kleine vakken niet heeft kunnen afronden voor 1 september dan wel in de afronding van beroepspraktijkvorming zit en dat wel voor 1 januari 2020 kan doen. De hogeschool zal deze student toch al toelaten tot haar onderwijs. Na mbo-diplomering vindt dan formele inschrijving plaats; als het mbo-diploma niet voor 1 januari 2020 wordt behaald, zal de student alsnog van de hbo-opleiding af moeten.

De hierboven genoemde datum (1 januari 2020) moet overigens 1 januari 2021 zijn.

De Netwerkgroep (het overleg van beleidsadviseurs van het Regionaal netwerk) buigt zich momenteel verder inhoudelijk over deze servicedocumenten.

24/01/2020: Nieuwe koers Regionaal netwerk

Het Regionaal netwerk mbo-hbo Noord-Holland/Flevoland gaat zich vanaf nu focussen op de volgende lijnen:

1. Talentontwikkeling in de context van toegankelijkheid, inclusie en de doelgroepen in deze regio. 

Componenten hiervan zijn: doorlopend loopbaanbeleid, keuzedelen gericht op doorstroom, eerste 100 dagenbeleid in het hbo

2. Leven Lang Ontwikkelen (LLO) voor alumni en werkenden binnen de context van de huidige maatschappelijke en economische uitdagingen zoals circulaire economie, technologisering van de zorg e.d.

Gedacht kan worden aan pilots met flexibele deeltijd, werken met leeruitkomsten, informeel leren, vakmanschap.

3. Samenwerking tussen mbo en hbo op maatschappelijke vraagstukken uit de regio.

Het gaat hier om kennisdeling, gezamenlijke projecten, samenwerking tussen docenten en studenten uit mbo en hbo, samenwerking tussen lectoraten en practoraten.

Aan elke lijn hebben zich twee bestuurders van instellingen van het regionaal netwerk verbonden. In april volgt er meer nieuws over de verdere invulling.

28/11/2019: afscheid Ronald Wilcke

Op 27-11-2019 heeft Ronald Wilcke (CvB ROC van Amsterdam/ROC van Flevoland) voor het laatst het Bestuurlijk overleg voorgezeten van het Regionaal netwerk mbo-hbo Noord-Holland/Flevoland. Hij gaat binnenkort met pensioen. Op de foto bedankt Jet de Ranitz (CvB Inholland) Ronald Wilcke voor zijn tienjarig voorzitterschap en zijn grote betrokkenheid bij het netwerk. Ineke van der Linden (ROC TOP) neemt vanaf nu het voorzitterschap over.

10/10/2019: Keuzedeel Voorbereiding hbo-economie (6e editie)

Op vrijdagmiddag 13 september om 14 uur vond in het Wibauthuis de kick-off plaats van de 6e editie van de uitvoering van het keuzedeel Voorbereiding hbo-economie.

Mbo-studenten kunnen binnen hun opleiding een aantal keuzedelen volgen, te vergelijken met wat op het hbo een minor is. Eén van deze keuzedelen, het keuzedeel Voorbereiding hbo-economie, werd door het hbo samen met het mbo, regionaal ontwikkeld, en wordt in het Amsterdam samen met Inholland Diemen uitgevoerd. In Haarlem en Hoofddorp werkt de HvA bij de uitvoering samen met Inholland Haarlem. Doel van dit keuzedeel is mbo-studenten beter voor te bereiden op studeren op het hbo.

Mbo-studenten komen na de kick-off zeven vrijdagmiddagen naar onze locatie Fraijlemaborg en krijgen daar verschillende modules (o.a. onderzoek, marketing, financiële data-analyse, economie en kunnen daarnaast ook voor een module logistiek of recht kiezen). De modules worden verzorgd door docenten van de clusters Finance & Accounting en Marketing, Sales en Trade, aangevuld met gastdocenten van de opleidingen Logistiek en hbo-Rechten.
Deze modules zijn een oriëntatie op ons hbo-onderwijs, met name op het gebied van onderzoek en projectmatig werken.

In 2016/2017 zijn we begonnen met enkele groepen studenten van ROCvA Zuid-Oost en ROCvA-Amstelveen. Momenteel ontvangen we per semester 8-10 groepen. Dat is rond de 250 mbo-studenten. De helft daarvan start bij de HvA, de andere helft start bij Inholland. Na vier modules wisselen de mbo-studenten van hogeschool.
Op dit moment volgen mbo-studenten van ROCvA-Noord, ROC TOP en het Novacollege Haarlem en Hoofddorp het keuzedeel bij de HvA en Inholland. Het Horizoncollege uit Purmerend heeft laten weten ook interesse te hebben voor deelname. Het keuzedeel wordt tweemaal per collegejaar uitgevoerd, zowel in het eerste als tweede semester.

De organisatie van dit keuzedeel wordt afgestemd binnen de sectorgroep Economie & Handel, onderdeel van het Regionaal mbo-hbo netwerk Noord-Holland/Flevoland. Binnen dit netwerk stemmen de College van Besturen van alle hogescholen en ROC’s in Noord-Holland en Flevoland het aansluit- beleid tussen mbo en hbo af. De vertegenwoordiger binnen dit netwerk is onze voorzitter van het CvB, Huib de Jong.

Informatie over dit keuzedeel bij de FBE-projectleiders Laura Doornbos (l.j.doornbos@hva.nl) en Kees Post (c.post@hva.nl).

24/09/2019: Nieuwe coördinator keuzedeel Voorbereiding hbo

Mijn naam is Saskia Lammertsma, ik werk vanaf 2001 bij de Hogeschool van Amsterdam. Het aansluitingsvraagstuk mbo-hbo heeft al jaren mijn warme belangstelling. Vanaf september 2018 ben ik bezig met de implementatie van het keuzedeel Voorbereiding hbo binnen de HvA. In deze rol werk ik heel nauw samen met Wijnand en Ilona Bonnema en is mijn kennis, rondom de successen en problemen, al behoorlijk geactualiseerd. Ik vind het een leuke en spannende uitdaging om het coördinatorschap keuzedeel Voorbereiding hbo over te nemen van Wijnand. Ik wens hem veel geluk en succes in zijn nieuwe baan bij Hogeschool Windesheim.

Ik ga proberen zo snel mogelijk contact op te nemen met de voorzitters van de sectorgroep om kennis te maken en te onderzoeken wat ik voor hen kan betekenen én waar mogelijkheden tot samenwerken liggen. En als het even kan word ik graag uitgenodigd om een sectorgroep bijeenkomst bij te wonen. Dus tot ziens!

Met hartelijke groet,
Saskia Lammertsma

Coördinator keuzedeel Voorbereiding hbo
Regionaal netwerk mbo-hbo Noord-Holland/Flevoland
www.mbohbo-nhf.nl
T: 0621156105
E: s.lammertsma@hva.nl

24/09/2019 Afscheid Wijnand Kieft

Beste collega’s,

Nu ruim een jaar geleden ben ik begonnen als coördinator keuzedeel Voorbereiding hbo. Er is veel gebeurd en bereikt in het afgelopen jaar.

We hebben een begin gemaakt met de inventarisatie van alle deelnemersaantallen voor dit keuzedeel in de regio. In totaal hebben ruim 1200 mbo-studenten deelgenomen aan dit keuzedeel. Dit aantal zal naar verwachting dit jaar verder stijgen.

Daarnaast zijn alle scholen meerdere malen benaderd om mee te doen met het keuzedeel, ook in de sectorgroepen. Dit heeft er toe geleid dat alle roc’s contact hebben met de sectorgroepen. Fijn is ook dat het ‘groene’ onderwijs aansluit in het Regionaal Netwerk. Hoe dit gaat ontwikkelen zullen we zien in de loop van dit jaar.

Ik heb bijna alle sectorgroepen kunnen bezoeken. Daarbij heb ik ervaren dat er met enthousiasme en betrokkenheid aan de aansluiting wordt gewerkt. De deelnemers in de sectorgroepen zijn creatief in het oplossen van de problemen en pakken uitdagingen voortvarend op. Geregeld heb ik daarbij kunnen assisteren.

Blij ben ik ook dat in Almere het afgelopen jaar voortvarend is gewerkt aan de doorstroom. Ik hoop dat deze ervaringen ook gedeeld gaan worden in de andere sectoren.

Fijn is dat de sectorgroepen veel punten uit het onderzoeksverslag van Louise Elffers e.a. herkennen en aandachtspunten oppakken. Hiermee is tegelijkertijd ook de doorontwikkeling van het keuzedeel per sector een feit.

Ook het examen is geëvalueerd en op kleine punten herzien. Binnen de sector Economie is geëxperimenteerd met een externe examenaanbieder, waarbij de examenlast minder zwaar is. We wachten de evaluatie af.

Ander aandachtspunt is het vullen en up-to-date houden van onze website. Nog niet alle sectorgroepen doen dit geregeld. Informatie kan naar Luc Janssens gestuurd worden (mbohbo-nhf@hva.nl). Luc is het afgelopen studiejaar begonnen met o.a. de website van het Regionaal Netwerk te stroomlijnen.

Volgens mij een goed jaar dus. Daarom zeg ik ook met weemoed ‘vaarwel’……

Ik heb een andere baan aangeboden gekregen. Weliswaar voor vier dagen per week, maar buiten de regio. Ik ga werken als docent bij Hogeschool Windesheim in Zwolle, binnen de opleiding Pedagogiek en Management Kind en Educatie. Door de afstand, ik woon in Friesland, is dit niet te combineren.
Mijn vertrek is vrij plotseling en daarom ben ik blij dat er per 1 oktober een goede opvolger is gevonden die meedraait in onze wereld. Haar naam is Saskia Lammertsma en ze werkt op de HvA. Ze zal zich zelf voorstellen. In vol vertrouwen geef ik het stokje door.

Ik wil iedereen bedanken voor het vertrouwen en de fijne, persoonlijke, samenwerking en hoop dat deze unieke samenwerking tussen alle mbo’s en hogescholen mag floreren ten gunste van de mbo’er die wil doorstuderen in het hbo. Het keuzedeel Voorbereiding hbo is hier een goed middel toe.

Met hartelijke groet,
Wijnand Kieft

15/11/18 Resultaten onderzoek naar regionaal keuzedeel Voorbereiding hbo gepubliceerd

Recent heeft het Lectoraat Beroepsonderwijs van de HvA een eindrapport met de eerste ervaringen en opbrengsten van het keuzedeel Voorbereiding hbo gepubliceerd. Het Lectoraat heeft in opdracht van de bestuurders van het netwerk onder meer onderzocht welke invulling aan het keuzedeel wordt gegeven, hoe de samenwerking tussen mbo en hbo in het keuzedeel vorm krijgt en in hoeverre het keuzedeel volgens de deelnemers heeft bijgedragen aan hun beeld van het hbo en wat het hbo van hen verwacht. Er is nog veel werk aan de winkel, maar “we staan aan de wieg van iets moois”.

Het rapport heeft betrekking op het keuzedeel Voorbereiding hbo zoals dat binnen het Regionaal Netwerk wordt uitgevoerd. Niettemin kan het rapport ook relevant zijn voor partijen buiten dit netwerk. Het is daarom vrij te downloaden via de website van het lectoraat.

1/9/18 Nieuwe coördinator Keuzedeel hbo

De coördinator stelt zichzelf voor:

Mijn naam is Wijnand Kieft. Vanaf dit schooljaar neem ik het coördinatorschap Keuzedeel hbo over van Ilona Bonnema.
Ik doe al enige jaren mee in de sectorgroep Economie en Handel en ook binnen de sector Zorg en Welzijn heb ik meegedraaid, evenals in het pabo-traject. Dit alles onder de vlag van ROC TOP. Nu is ROC TOP in Almere overgenomen door ROC van Flevoland en ben ik werkzaam bij MBO College Poort in Almere Poort.

Binnen de sector Economie en Handel heb ik leiding mogen geven aan collega’s van mbo en hbo om het keuzedeel uit te werken voor de opleidingen binnen deze sector. Dat draait nu enkele jaren en wordt steeds beter. Daarbij hebben we als motto:

“Als je samen gaat werken voor de leerling kom je er altijd uit.”

Mijn droom is dat op termijn alle mbo-studenten die dat willen een goed keuzedeel kunnen doen en dat de zes roc’s en drie hbo-instellingen gezamenlijk per sector dit kunnen bieden.

 

MENU